Keten
samenwerking


Samen werking
VRU & RAVU


Sinds 2016 is uitrukken voor reanimaties een basistaak voor de VRU Brandweer en dit betekent dat alle brandweerposten binnen de provincie Utrecht deze taak verrichten. De RAVU en de VRU hebben begin 2017 de handen ineengeslagen om alle brandweerlieden in Utrecht voor te lichten over reanimeren. Het doel is een optimale ondersteuning wanneer beide hulpdiensten aanwezig zijn bij een reanimatie. VRU TV was op bezoek bij een voorlichtingsmiddag op brandweerpost Amersfoort.

Inzet burgers bij reanimaties groeit


Vanaf de start in 2013 zijn inmiddels 21 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht aangesloten op het alarmsysteem HartslagNu. Met dit systeem dragen ook burgers bij aan het verlenen van hulp bij een reanimatie.


HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van onze Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden naast twee ambulances, ook een groep gecertificeerde burgerhulpverleners gealarmeerd. Het aantal mensen dat zich heeft opgegeven als burgerhulpverlener bedraagt 1,33% van het aantal inwoners in de provincie.


Onder leiding van John van Engelen, projectleider burgerhulpverlening en manager Meldkamer Ambulancezorg, vond in december 2017 de eerste jaarlijkse netwerkbijeenkomst van HartslagNu Utrecht plaats op het hoofdkantoor van de RAVU. Aangesloten gemeenten en uitvoerende organisaties konden hierbij kennis en ervaring rondom burgerhulpverlening uitwisselen.


Er werd vooruit gekeken naar de technische verbeteringen van het systeem in 2018 en René Boomars (medisch manager RAVU) presenteerde de laatste medische ontwikkelingen rondom reanimaties. Over de resultaten van de inzet van AED’s en de rol van o.a. burgers bij reanimaties verwachten we medio 2018 de eerste uitkomsten te kunnen delen.

"Het is ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en ervaringen uit te wisselen om het netwerk continue te verbeteren. Om burgerhulpverlening mogelijk te maken is goede samenwerking tussen de afzonderlijke gemeenten, de RAVU en de Stichting HartslagNu noodzakelijk"

John van Engelen - manager Meldkamer Ambulancezorg

Onderzoek als bijdrage aan betere spoedzorg


Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de ambulancezorg en de keten van spoedeisende zorg. Dit doen we onder andere door te participeren in (wetenschappelijk) onderzoek.


Op basis van betrouwbare informatie, zoals goed onderbouwde onderzoeksresultaten en gegevens over interne en externe (AZN) kwaliteits-indicatoren, formuleert ons medisch management het medische beleid en wordt dit continue verbeterd. Onderzoek levert input voor de scholing van onze medewerkers en dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onze ambulancezorg.


De volgende onderzoeken zijn actueel of in voorbereiding:

Lopende onderzoeken


Nieuwe onderzoeken

Zorg
netwerk ROAZ


Het ROAZ van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland heeft als missie: “het willen zijn van een krachtig netwerk, waarin alle partners in de acute zorgketen er samen actief voor zorgen dat een patiënt of groep patiënten met een acute zorgvraag, onder alle omstandigheden zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgen”.


Thema’s die binnen het netwerk aan de orde komen zijn:


  • Krapte op de arbeidsmarkt. Het ROAZ heeft een initiatief opgezet om meer gezamenlijk op te leiden.
  • Toegankelijkheid Spoedeisende Hulp Afdelingen. Door elkaar actief te informeren over knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg afdelingen, wordt de patiëntenstroom zo veel als mogelijk verdeeld over de regio.

Aandacht voor de psychiatrische patiënt


Sinds 2016 heeft de psychiatrische patiënt onze bijzondere aandacht. Dit mede naar aanleiding van het ‘kwaliteitskader (acute) psychiatrische ambulancezorg’*. Met het project 'ambulancezorg rondom de psychiatrische patiënt', willen we de zorg en veiligheid van patiënten én medewerkers verbeteren.


Om de kennis en kunde van ambulanceprofessionals rondom de psychiatrische patiënt op peil te brengen en te houden, is in 2017 gestart met het scholen van RAVU-medewerkers op dit specifieke vlak. Ook zijn we met onze ketenpartners in gesprek over werkafspraken, zoals een uniforme overdrachtsmethode (SBAR) van patiënten die gediagnostiseerd zijn met een psychiatrisch probleem. De meldkamer ambulancezorg werkt inmiddels ook via deze overdrachtsmethode.


Sinds maart 2017 neemt de RAVU deel aan een pilot voor het vervoer van mensen met verward gedrag of psychiatrische problemen. Met gemeenten en GGZ instellingen zijn afspraken gemaakt om deze categorie zorgvragers op een correcte en juiste manier te vervoeren, monitoren en registreren. De kwaliteit van de zorg aan personen met verward gedrag neemt toe als deze afspraken uniform en regio-breed worden gemaakt. In 2018 wordt de pilot ook uitgerold in de stad Utrecht en de gemeenten in Utrecht West. Inmiddels hebben andere GGZ instellingen in onze regio aangegeven ook deel te willen nemen aan vergelijkbare pilots.


*Brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland heeft 'het kwaliteitskader (acute) psychiatrie ambulancezorg' opgesteld. In dit kader staat de visie binnen de ambulancezorg op psychiatrische zorg in Nederland beschreven. De conclusie van het rapport is dat de inrichting van de psychiatrische zorg in Nederland moet veranderen.

Zorg
informatie


De RAVU gelooft in een sterke digitalisering van processen en uitwisseling van gegevens, waardoor diensten en informatie dichter bij de zorgprofessional wordt gebracht. In workshops met de zorgprofessionals hebben we de volgende vragen gesteld:


Hoe kunnen we informatie in het ‘Digitaal Zorgdossier’ sneller en efficiënter invoeren? Is de juiste informatie aanwezig op de juiste plek? Sluit de opbouw van het dossier aan bij de behoefte van alle zorgprofessionals? En hoe kan de informatie-uitwisseling met ketenpartners verbeterd worden?


Uit deze sessies zijn waardevolle verbeteringen naar voren gekomen. Verbeteringen die we in overleg met onze leveranciers hebben uitgewerkt in apps, zoals de infectiepreventie en de triage app. In 2018 zal de RAVU deze weg vervolgen en de verbeteringen verder doorvoeren.