Kwaliteit van zorg

Eenvoudig melden

Om goede zorg te verlenen is het belangrijk om continu onze zorg te evalueren. Dit gebeurt onder andere door (bijna) incidenten in kaart te brengen in ons meldsysteem. In 2019 hebben we een nieuw intern meldsysteem gelanceerd waarmee het doen van een melding en het opvolgen van de melding zo eenvoudig mogelijk en transparant verloopt.

In het nieuwe systeem kan de werknemer de melding op simpele wijze indienen en de opvolging van de melding altijd inzien. RAVU-breed genereert het systeem realtime managementinformatie zodat het voor iedereen zichtbaar is over welke onderwerpen er gemeld wordt. Hierdoor kunnen we makkelijker trends signaleren en daarop acteren.

Kwaliteitsfunctionarissen In ieder team is een kwaliteitsfunctionaris aangesteld om de interne meldingen vanuit het eigen team te analyseren en trends en verbeterpotentieel te signaleren. Dit doen zij in samenwerking met de leidinggevende. De kwaliteitsfunctionarissen zijn de ambassadeurs voor interne meldingen en vormen een mooie schakel tussen collega’s uit de rijdienst en collega’s op kantoor. Sinds de introductie van het nieuwe meldsysteem en de kwaliteitsfunctionarissen is de meldingsbereidheid toegenomen en de doorlooptijd van het analyseren van een interne melding afgenomen.

Vooruitblik 2020 In 2019 is de procedure ernstige meldingen en calamiteiten geoptimaliseerd. Deze procedure wordt in 2020 geëvalueerd. Daarnaast gaan we ons oriënteren op een nieuw meldsysteem voor externe meldingen en een verbetermodule.

Hoe wij onze kwaliteit van zorg evalueren

Met zorgbegeleiding houdt de afdeling Medisch management de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg in de gaten. Samen met The Patient Safety Company hebben wij nieuwe software ontwikkeld waarin we onze zorgevaluaties kunnen invoeren. Het nieuwe systeem geeft ons op basis van die gegevens inzicht in de kwaliteit van zorg op zowel individueel- als groepsniveau.

De zorgevaluatie wordt gedaan door een vast team van speciaal opgeleide senior verpleegkundigen die worden begeleid door een Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist. Om een totaal beeld te krijgen van de gedane zorg evalueren zij deze op drie verschillende manieren:

1. Evaluatie van het zorgdossier geeft ons inzicht in welke ambulancezorg, volgens de verslaggeving, is gegeven. Hierbij wordt met name gekeken of de zorg volgens de protocollen is uitgevoerd.

2. Tijdens zorgbegeleidingsgesprekken tussen senior verpleegkundigen en medewerkers wordt besproken waarom de zorg is uitgevoerd zoals deze is beschreven in het zorgdossier. Hierbij wordt volgens een vaste structuur de beslismomenten, de aangewende zorg en het effect van de behandeling in een hulpverlening besproken.

3. Praktijkobservaties geven ons inzicht in hoe de zorg daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Naar aanleiding hiervan wordt besproken wat de individuele sterke en verbeterpunten zijn van de betreffende medewerker. En op welk vlak er behoefte is aan specifieke ondersteuning al dan niet in de vorm van bijscholing om de zorg te verbeteren.


Makkelijk toegang tot informatie met de RAVU-app

Op alle diensttelefoons is de RAVU-app geïnstalleerd. Via de RAVU-app hebben medewerkers direct toegang tot informatie die hen ondersteunt bij het werk. Denk hierbij aan: afspraken met ketenpartners, opnamestops van ziekenhuizen en instructies voor specifieke situaties. Ook kunnen medewerkers gegevens invullen voor de onderzoeken die wij uitvoeren. De app wordt continue doorontwikkeld. In 2019 zijn er twee nieuwe modules gelanceerd.

Vilans protocollen In de app is een module gecreëerd met een selectie van de Vilans protocollen. De Vilans protocollen bieden een waardevolle ondersteuning bij het werk als medewerker van de zorgambulance.

ECG Via de app is het mogelijk om een foto van een ECG te maken en deze direct naar de cardioloog in het ziekenhuis te sturen. Vervolgens kan de Ambulanceverpleegkundige overleggen met de cardioloog over de eventuele vervolgstappen. Er wordt gemiddeld 150 keer per maand gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Leren van reanimeren

In 2019 hebben wij 581 reanimaties uitgevoerd. De reanimaties die wij doen worden in de UTOPIA/ARREST database geregistreerd en geanalyseerd zodat we hiervan kunnen leren.

Aan deze database werken meerdere ziekenhuizen en RAV’s mee. Door reanimaties te analyseren kan de kwaliteit van reanimaties worden bevorderd en daarmee de overlevingskans van de patiënt. Ook dragen onderzoeken bij aan de kwaliteit van reanimaties. In 2019 zijn twee nieuwe onderzoeken naar reanimaties gestart waar wij aan meewerken CaVENT en INCEPTION.

Hart4ALL

Een reanimatie is een heftige ervaring. Na een reanimatie blijft de burgerhulpverlener alleen achter zonder te weten wat de afloop is. Ook zit het slachtoffer of de familie van het slachtoffer achteraf vaak met vragen of willen zij de burgerhulpverlener bedanken.

Sinds juni 2019 delen wij bandjes van Hart4ALL uit na een reanimatie. Op dit bandje staat een unieke code waarmee de betrokkenen kunnen aangeven of ze openstaan voor contact met elkaar. Wanneer beide partijen openstaan voor contact deelt Hart4ALL de contactgegevens van de betrokkenen.

Veilig in het verkeer

Sinds 1 april 2019 doen wij mee aan een registratie om verkeersongevallen te voorkomen. Samen met de provincie en gemeente Utrecht, ziekenhuizen in de regio en VeiligheidNL wordt er informatie verzameld over verkeersongevallen.

Met behulp van deze gegevens kan een deel van de verkeersongevallen in de toekomst mogelijk voorkomen worden. In het eerste half jaar van 2019 hebben we informatie van 2707 casussen aangeleverd. Een greep uit de resultaten laat zien dat de meeste slachtoffers van een verkeersongeval fietsers zijn (41%) gevolgd door inzittenden van personenauto’s (29%). Daarnaast komen de meeste slachtoffers in botsing met een andere verkeersdeelnemer. De eerste resultaten geven een nieuw inzicht in de verkeerssituatie van Utrecht en de gevaarlijke punten in de stad. Er is dan ook besloten om de registratie voort te zetten tot in ieder geval 2023.

Patiëntenwaarderingsonderzoek

In het najaar heeft Nivel een patiëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek is gekeken naar de ervaringen van onze patiënten die in aanraking zijn geweest met onze acute of geplande ambulancezorg. Deze ervaringen zijn erg positief en hebben geleid tot een gemiddeld cijfer van een 9,1 op een schaal van 10!

Hercertificering