Jaarverslag 2020


Goede patiëntenzorg op tijd

Bereikbare en beschikbare zorg is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader Ambulancezorg. Tijdigheid is een van de aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van ambulancezorg. Door continue de prestaties te verbeteren, werken we stapsgewijs toe naar de landelijk gestelde normen. Dit geldt voor de responstijden voor A1 en A2 zorgverleningen, maar bijvoorbeeld ook voor de totale doorlooptijden van patiënten met tijdkritische ziektebeelden (zoals een CVA of STEMI).

Aanpak achterblijvende responstijden

Sommige oorzaken van de achterblijvende responstijden zijn niet direct te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de filedruk (voor de corona-pandemie), gemeentelijke aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid, de beschikbaarheid van zorgketenpartners in de regio en de uitbreiding van ons verzorgingsgebied met Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2019. Andere oorzaken - zoals de arbeidsmarktkrapte, de toenemende vraag naar ambulancezorg en knelpunten in de spreiding van ambulances over het gebied - vragen om een aanpak die tijd nodig heeft om tot resultaten te komen.

De RAVU heeft in 2020 diverse verbetermaatregelen ingezet om dit aan te pakken. Verder werken we structureel aan procesoptimalisatie. De ingerichte taskforce ‘goede patiëntenzorg op tijd’ bewaakt de voortgang, zet nieuwe verbetermaatregelen in en monitort de resultaten Tevens zet de taskforce nadrukkelijk in op de interne communicatie. Onder andere met de digitale paraat-praat, waar relevante vraagstukken besproken worden met collega’s van de rijdienst en de meldkamer.

Responstijd = De tijdsduur vanaf de aanname op de Meldkamer Ambulancezorg tot het moment dat de ambulance ter plaatse is.

Succespercentage = Het percentage dat de ambulance binnen de landelijk vastgestelde norm aanwezig is. Voor A1 ritten is de norm 15 minuten en voor A2 ritten is de norm 30 minuten.

Welke stappen zijn al gezet?

Invoering nieuw basisdienst rooster

In 2020 hebben we de mogelijkheden onderzocht om de dienstlengte te standaardiseren op 9 uur. Op die manier wordt de best mogelijk aansluiting tussen de geplande capaciteit en vraag naar ambulancezorg gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat is een praktisch dienstrooster (inclusief een opschalingsmodel bij uitbreiding van de personele capaciteit) dat gegeven de gebruikte theoretische modellen optimaal presteert. In dit nieuwe basisdienstrooster is ook de standplaats Schoonrewoerd structureel opgenomen. Het nieuwe dienstrooster is per januari 2021 ingevoerd. In de eerste maanden van 2021 zien we de eerste positieve effecten van de invoering van het nieuwe rooster op het succespercentage.

Aanpassing DAM-beleid

In Q3 2020 heeft er op basis van historische data een doorrekening plaatsgevonden met betrekking tot de optimale dekking bij schaarste. Hierin is opgenomen in welke volgorde alle standplaatsen en steunpunten met ambulances bezet moeten worden om een zo optimale gebiedsdekking te bereiken. Op basis van dit voorstel is het nieuwe beleid voor dynamisch ambulancemanagement (DAM) per 1 november 2020 ingericht. Het nieuwe DAM-beleid is eerst getoetst in de praktijk en op basis van feedback van medewerkers zijn er enkele verbeterpunten voor het DAM-beleid tijdens de nacht doorgevoerd. We zien sinds de invoering van het beleid een verbetering van het succespercentage.

Vernieuwde afspraken huisartsenposten

Met de overdracht van vijf spoedposten aan de regionale huisartsenorganisaties hield Stichting Primair Huisartsenposten in 2020 op te bestaan. Daarom hebben we het afgelopen jaar met regionale huisartsenposten nieuwe afzonderlijke convenanten opgesteld en verbeterde werkafspraken gemaakt. We verwachten dat dit verschillende effecten heeft. Denk hierbij aan verbeterde ketenzorg samenwerking en vermijdbare doublures in zorgconsulten.

Convenanten structurele burenhulp

Met alle zes de buurregio’s (RAV Gooi en Vechtstreek, RAV Hollands Midden, RAV Gelderland Zuid, RAV Gelderland Midden, RAV Zuid Holland Zuid, RAV Amsterdam Amstelland) zijn er in 2020 convenanten ten behoeve van de structurele burenhulp opgesteld en ondertekend. In deze convenanten zijn onder andere afspraken opgenomen over de uitvoering, over en weer, van acute en levensbedreigende ambulancezorg in de periferie van RAV-gebieden. Deze verbeterde afspraken met de buurregio’s dragen bij aan tijdige ambulancezorg in Nederland. 

Standplaats Schoonrewoerd

In april 2020 is onze nieuwe locatie Schoonrewoerd in gebruik genomen. Door deze nieuwe standplaats kunnen wij de spreiding van ambulances over de gehele provincie verder optimaliseren.

Zorgevaluatie

De afdeling Medisch Management Ambulancezorg houdt continu toezicht op de kwaliteit van zorg, door middel van een gestructureerde wijze van zorgevaluatie. Een vast team specifiek opgeleide senior verpleegkundigen evalueert de ambulancezorgritten onder supervisie van de VS en PA. In totaal zijn in 2020 ruim 9000 zorgdossiers beoordeeld. Dit betekent ruim 50 evaluaties per ambulanceverpleegkundige. Individuele aandachtspunten worden besproken in het MBBO en zo nodig omgezet in een individueel opleidingsplan.

Onderzoek

De RAVU is actief betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken om de zorg te blijven verbeteren en optimaliseren. Dit zijn met name onderzoeken gericht op hart- en vaatziekten (cardiologie/neurologie).

Werving en selectie

In september 2020 is de implementatie van een nieuwe Werving en Selectietool (Hireserve) afgerond om versnelling in het proces van werving en selectie aan te brengen. Vervolgens is in oktober 2020 een online sociale mediacampagne gestart met informatieve filmpjes over het werken bij de RAVU.

Implementatie kwaliteitskaders

Implementatie kwaliteitskader ambulancezorg

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ambulancezorgprofessionals zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg werd in het verleden echter slechts op enkele signalen, zoals de aanrijtijd, beoordeeld. Goede ambulancezorg op tijd draait echter om meer dan alleen aanrijtijd. AZN heeft daarom, samen met diverse ketenpartners, het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld.

Het nieuwe landelijke kwaliteitskader verlegt de focus van tijd naar kwaliteit. Dankzij de 26 nieuwe kwaliteitssignalen kan zowel de ambulancezorg geleverd door ambulancezorg-professionals en RAV’s, als de samenwerking met ketenpartners, inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en waar nodig verbeterd. De eerste set van signalen is door de RAVU in 2020 geïmplementeerd.

Implementatie nieuw kwaliteitskader psychiatrie

Voor mensen die op korte termijn psychiatrisch beoordeeld moeten worden, of dat net zijn, is regelmatig mobiele zorg nodig. Op basis van nieuwe wet- en regelgeving hebben wij in de tweede helft van 2020 een plan opgesteld om het kwaliteitskader psychiatrie voor de ambulancezorg om te zetten naar een geheel nieuwe werkwijze voor de regio. We zijn voor de mobiele zorg voor mensen met verward gedrag een samenwerking aangegaan met de GGZ-vervoersdienst. Onze meldkamercentralisten zorgen er middels triage voor dat de psychiatrische zorgvraag bij de juiste professional terecht komt.

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Per 1 januari 2021 is de Tijdelijke wet ambulancezorg vervangen door de Wet ambulancezorgvoorzieningen. In deze wet is vastgelegd dat er per regio één aanbieder is die het alleenrecht en de plicht heeft om ambulancezorg te leveren. Hiermee krijgt de RAVU zekerheid over haar rol binnen de veiligheidsregio Utrecht en kunnen we onze blik op de toekomst gericht houden.

ZCC Midden Nederland