Voorwoord Jack Versluis


Onze medewerkers leveren iedere dag een grote prestatie door op een professionele wijze goede zorg te verlenen. Dit blijkt uit onze eigen evaluatie van het zorgproces maar vooral ook uit de reacties van patiënten en ketenpartners uit ons verzorgingsgebied. Toch maken wij ons zorgen over de toenemende drukte in de acute zorgketen en de mogelijkheid om hier met voldoende gekwalificeerd personeel op in te spelen. Steeds vaker krijgen wij te maken met thuiswonende kwetsbare ouderen die een stapeling van ziektebeelden hebben en met spoed opgenomen moeten worden. De opnamecapaciteit van ziekenhuizen en verpleeghuizen kan deze patiëntencategorie amper aan. Dit is mede te wijten aan de schaarste van gespecialiseerd verpleegkundigen die ook wij ondervinden. In onze Utrechtse regio is bovendien een forse jaarlijkse toename van de verkeerscongestie, voor onze ambulances een extra hindernis om aan de tijdsnormen te voldoen. Het is dan ook een terechte constatering dat de keten van acute zorg aan het vastlopen is.


Regionale samenwerking is een belangrijke voorwaarde om tot structurele en toekomstbestendige oplossingen te komen. Het inrichten van een gezamenlijk zorgloket dat 24 uur per dag operationeel is voor acute zorgvragen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere coördinatie van de zorg. Hiermee kunnen deze zorgvragen voor een belangrijk deel worden omgezet in planbare zorg waarmee de capaciteitsbenutting in de regio verbeterd wordt.


Dit zorgcoördinatiecentrum kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de overplaatsing van patiënten alsook de eerste thuisopvang regelen. Hiernaast zou een regionale eerstelijns spoedzorgdienst van huisartsen, ambulanceprofessionals, thuiszorg en GGZ de patiëntenzorg ten goede komen en de samenwerking bevorderen.


Een regionale aanpak van de schaarste aan personeel vergt een op elkaar afgestemd personeelsbeleid waarin binden en verbonden houden van medewerkers, opleidingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven centraal staan. Een goede stap in het bepalen van de gezamenlijke opleidingsbehoefte van (gespecialiseerde) verpleegkundigen is inmiddels gemaakt.


De RAVU heeft het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het opleiden van goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers en zal dat ook in 2018 blijven doen. Dit is nodig om het toenemende beslag op onze ambulancecapaciteit en meldkamerfunctie het hoofd te bieden en de werkdruk voor onze medewerkers beter te reguleren.


Van groot belang voor de toekomst van de ambulancezorg is de discussie over de nieuwe ordening in wet en regelgeving. In 2021 dient nieuwe wetgeving van kracht te worden omdat de Tijdelijke wet ambulancezorg dan afloopt. Naast de governance zullen ook de financiering en bekostiging opnieuw tegen het licht worden gehouden.


Als ambulancevoorziening zullen wij ons uiterste best blijven doen om ook de komende jaren kwalitatief goede patiëntenzorg te leveren. Dit is zeker mogelijk dankzij onze gemotiveerde medewerkers die dag en nacht klaar staan en een grote pluim verdienen.


Jack Versluis

Bestuurder

Voorwoord Raad van Toezicht


De raad ondersteunt het gevoerde beleid van het bestuur en de ontwikkelingen die gericht zijn op het verder versterken van de organisatie. De raad is haar vergadercyclus gestart met een open gesprek met stakeholders, waarbij gekeken is naar de zorg op het grensvlak van het medische en het sociale domein. De raad waardeert de brede scope van de organisatie waarmee zij aantoont dat zij oog heeft voor de ontwikkelingen én de problematiek die zich binnen het domein van de acute zorg afspelen. De elkaar snel opvolgende veranderingen in het zorglandschap en de diversiteit aan professionele (keten) partners maakt de omgeving waarbinnen de RAVU acteert complex.


In de drie opvolgende vergaderingen heeft de raad van toezicht goed zicht gekregen op de investeringen die de organisatie doet ten aanzien van het werven, opleiden en coachen van haar medewerkers. Tevens is het doorontwikkelen van de diverse functies binnen de ambulancezorg aan de orde gekomen om de arbeidsmarktproblematiek het hoofd te bieden. De raad waardeert de keuze van de RAVU om in haar beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid zich met name te richten op de vitaliteit en fitheid van haar medewerkers.


De inbreng en participatie bij het opstellen van landelijk beleid ten aanzien van de doorontwikkeling van de ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen door bestuurder en diverse functionarissen binnen de organisatie draagt zeer zeker bij aan de innovatiekracht van het bedrijf.

De raad heeft commissies op het gebied van remuneratie, kwaliteit en patiëntveiligheid en auditing. Tevens heeft de raad jaarlijks een gesprek met de ondernemingsraad.


De raad heeft het besluit genomen om haar ledental in 2018 terug te brengen van 7 naar 5 en in lijn met de Zorgbrede Governancecode af te zien van stakeholders in de raad.


De heer De Folter heeft afscheid genomen per 1 juni 2017 wegens het bereiken van het einde van zijn tweede termijn. De heer Leenen is als stakeholder vervroegd afgetreden per 1 januari 2018. Mevrouw Sterk is als voorzitter van de raad per 1 januari 2018 vervroegd afgetreden wegens haar verhuizing naar het buitenland. Per 1 januari 2018 zijn mevrouw Schipper en de heer Luik benoemd als lid respectievelijk voorzitter van de raad van toezicht.


Het overleg met de bestuurder verloopt prettig en kent een open karakter. De ontwikkelingen en prestaties worden op heldere wijze met elkaar besproken. Het licht negatieve resultaat als gevolg van forse investeringen in personeel draagt bij aan de stabiliteit om in de toekomst goede en professionele ambulancezorg te blijven leveren.


De raad heeft alle vertrouwen in het bedrijf en haar medewerkers.


Raad van Toezicht


Harry Luik

Voorzitter