De RAVU werkt in de keten


Intensieve samenwerking

Vanuit het sterke netwerk van acute zorg in de regio is in 2018 op verschillende vlakken samengewerkt.

Ziekenhuizen puilen uit van de grieppatiënten

Ziekenhuizen in heel Nederland moeten dagelijks passen en meten om  mensen met ernstige complicaties van de griep op te kunnen nemen. De ziekenhuizen verzorgen een paar duizend mensen met ernstige griep op hun verpleegafdelingen.

Griepepidemie

De griepepidemie van begin 2018 heeft in de regio geleid tot intensieve samenwerking tussen onder andere de meldkamer ambulancezorg en de spoedeisende hulp afdelingen. Het aantal beschikbare bedden en opvangmogelijkheden zijn laagdrempelig gedeeld. Dit heeft geleid tot een optimale benutting van de beschikbare capaciteit in de regio.

De griepepisode is samen met de ketenpartners geëvalueerd, waarop een continuïteitsplan is opgezet. Dit betekent dat toegewerkt wordt naar meer inzicht en overzicht binnen de acute zorg.

Verloskunde app

Samen met verloskundigen en de geboorteafdelingen in de ziekenhuizen in de regio, is het capaciteitsmanagement initiatief uit de griepperiode ook toegepast op de beschikbare bedden op de verloskundeafdelingen in de in ziekenhuizen. Verloskundigen kunnen nu via een app zien waar bedden beschikbaar zijn.

Vervoer van personen met "verward gedrag"

Samen met de drie grote ggz instellingen die zorg dragen voor acute psychiatrie in de regio, heeft de RAVU een pilot opgezet om personen met verward gedrag op een passende wijze te vervoeren. In sommige gevallen is vervoer met een ambulance de beste keuze. Dit geldt voornamelijk wanneer er sprake is van lichamelijke klachten.


Wanneer de patiënt verward gedrag vertoond of psychiatrisch patiënt is, dan kan een alternatieve vorm van vervoer een betere keuze zijn dan de reguliere ambulancezorg. De pilot laat zien dat het voor de zorgverlener en patiënt vaak prettig is om een keuze te kunnen hebben. De pilot loopt door in 2019.


Met bovengenoemde ontwikkelingen rondom de zorgcoördinatie kan en wil de RAVU een bijdrage leveren aan een optimale inrichting van het meldpunt GGZ.

Zorgcoördinatie

Ambulancezorg maakt onderdeel uit van de keten van acute zorg. Samen met regionale partners worden steeds vaker zorgnetwerken gevormd. Deze zorgnetwerken vragen om coördinatie van zorg in het belang van goede patiëntenzorg. Met het initiatief om binnen de regio te komen tot een zorg coördinatiecentrum wordt ingespeeld op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. De acute zorg wordt beïnvloed door:

  • Concentratie en specialisatie ziekenhuiszorg
  • Ouderen blijven langer thuis wonen en patiënten worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis
  • Verandering van de (acute)zorgvraag
  • Zelfmanagement en de behoefte aan 24/7 contact met zorgprofessional
  • Schaarste op de arbeidsmarkt

Een kijkje achter de gele deuren


Medewerkers van de RAVU komen regelmatig bij andere organisaties over de vloer om Utrechters een kijkje te geven achter de gele deuren van de ambulance. De RAVU komt langs bij de jongste spruiten in de schoolbankjes tot aan zorgprofessionals. In 2018 heeft de RAVU in totaal 78 keer invulling gegeven aan schoolvoorlichtingen, gastlessen en open dagen. Bij deze activiteiten blijkt keer op keer dat de ambulances en wat de mensen van de ambulance doen interessant is voor jong en oud.


Utrecht groeit


Uitbreiding werkgebied met de gemeente Vijfheerenlanden

In april 2018 heeft de Tweede Kamer besloten dat per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik) bij de provincie Utrecht gaat horen. Hierdoor werd de RAVU met ingang van 2 januari 2019 verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de gemeente Vijfheerenlanden.

Op basis van onze gebruikelijke werkwijze in samenwerking met het RIVM is berekend dat voor de meest optimale spreiding en beschikbaarheid een standplaats in de omgeving van Leerdam gerealiseerd moet worden. Begin 2019 huizen we op tijdelijke standpunten bij de brandweer, tot we onze eigen (semi)permanente locaties af hebben. We gaan ervan uit dat we halverwege 2019 kunnen intrekken in onze eigen steunpunten in Lexmond en Schoonrewoerd.


Om inwoners te informeren over de verandering hebben we in september samen met RTV Utrecht de regio verkend.

Utrecht groeit


Crisiscoördinatie


Brand bij ’t Heycop

De brand bij ’t Heycop was een grootschalige inzet waarbij de crisisorganisatie van de RAVU op de proef is gesteld. Op deze zomerse avond en nacht is gebleken dat bij een grootschalige inzet iedereen een stapje extra zet om hoogwaardige zorg te verlenen tijdens een crisissituatie.

Maandag 30 juli werd de crisiscoördinator van de RAVU door de meldkamer centralist gealarmeerd over een grote brand in zorginstelling ’t Heycop in Breukelen. Vanwege de brand moesten 60 aanleunwoningen worden ontruimd.

Veel bewoners ademden rook in en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De RAVU heeft elf mensen met spoed vervoerd. Later op de avond zijn er ook bewoners met een bus van U-OV voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand bij ’t Heycop betrof een Grootschalige Geneeskundige Bijstand, waarbij de RAVU voor het eerst een code 30 heeft afgegeven. Code 30 staat voor een incident met mogelijk tussen de 30 en 40 gewonden. Naar aanleiding hiervan is een calamiteiten SMS uitgestuurd om extra personeel te bewerkstelligen. Ondanks de vakantieperiode zijn er 30 extra collega’s gekomen om te helpen. Tegen drie uur ’s nachts zat het erop voor de crisis coördinatie.


Terrorismegevolgbestrijding
Naar aanleiding van terroristische aanslagen binnen en buiten Europa zijn er landelijk maatregelen getroffen om ons ambulancepersoneel hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.


Alle ambulancemedewerkers hebben een interne scholing gehad over terrorismegevolgbestrijding. Hierbij werden de omstandigheden van een terroristische aanslag nagebootst. Op deze manier konden zij de theorie toepassen en een beeld vormen bij het werken onder extreme omstandigheden.


Naast deze scholing hebben een aantal medewerkers ook de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) van de Academie voor ambulancezorg gevolgd. Deze cursus is gericht op ambulancezorg aan patiënten bij incidenten door terroristische aanslagen. Het is de bedoeling dat in 2019 alle medewerkers de TECC cursus hebben gevolgd.


Ook is opdracht gegeven voor het leveren van de benodigde extra materialen op de voertuigen, zoals kogel- en scherfwerende vesten, nieuwe helmen en materiaaltassen. Dit is conform landelijk AZN advies.


Burgerhulpverlening


Alle gemeenten binnen Utrecht zijn aangesloten op het alarmsysteem van HartslagNu. Hiermee heeft de RAVU een regionaal dekkend netwerk voor burgerhulpverlening bij reanimatie. Door aangesloten te zijn bij HarslagNu worden burgers gealarmeerd wanneer iemand in hum omgeving gereanimeerd moet worden. De burgerhulpverleners starten dan de reanimatie op.

Burgerhulpverleners zijn erg belangrijk voor de RAVU. In een situatie waar elke seconde telt is het van belang dat er zo vroeg mogelijk hulp ter plaatse is. De burgerhulpverleners en de RAVU maken samen het verschil. Daarom is het ook fijn als zij van elkaar weten wat er verwacht wordt en hoe een hulpverlening verloopt.

De RAVU is dan ook regelmatig aanwezig op een voorlichting of een training om hier vorm aan te geven. Dit wordt ook wel eens op creatievere wijze gedaan, zoals bij de Waterlijn uit Amersfoort. De Waterlijn organiseert rondvaarten door Amersfoort. Collega’s Jan en Frank hebben opgetreden in een stukje van hun instructiefilm om een beeld te geven bij hoe een reanimatie verloopt. Een voorproefje van de film kan je hiernaast zien.