De RAVU zorgt


De ambulance moet er altijd zijn

Onze ambulances staan dag en nacht klaar om ambulancezorg te verlenen. Onze medewerkers zijn hiervoor de basis en samen met de ketenpartners houden zij Utrecht gezond. Door een tekort aan mensen in de zorg, is dit de afgelopen jaren een grotere uitdaging geworden. De toegenomen druk is al ruime tijd merkbaar in ons dagelijks werk, waardoor het gecompliceerder wordt om altijd paraat te staan.

Tijdens de griepepidemie van begin 2018 werd het tekort duidelijk merkbaar en is de RAVU op de proef gesteld. De griepepidemie leidde tot een toename van patiënten terwijl medewerkers ook geveld werden door de griep. Dit zorgde voor een nijpende situatie welke heeft geleid tot een intensieve samenwerking in de acute zorgketen.

Om het uitvallen van ritten zoveel mogelijk te voorkomen zijn maatregelen genomen om de dagelijkse operationele continuïteit te waarborgen. Niet alleen een griepgolf is van invloed op de operationele continuïteit. Andere factoren die een rol spelen zijn het tekort aan specialistisch verpleegkundigen; de toename van de vraag naar acute zorg; een veranderende zorgvraag en de toenemende drukte in het verkeersnetwerk in de regio.

Operationeel management overleg


In een multidisciplinair team wordt intensief overlegd met als doel om tot een aanpak te komen waarbij telkens de hoogwaardige patiëntenzorg geleverd kan blijven worden. Voorbeelden van projecten die gestart zijn, zijn functiedifferentiatie, opleiden in de keten en de introductie van een planmodule voor de planbare ambulancezorg.

“We zien een meerwaarde in het betrekken van de ambulancezorgteams en de meldkamer door hen uit te nodigen ideeën en mogelijke maatregelen te bespreken die positief van invloed kunnen zijn op de operationele continuïteit. Door de verbinding te zoeken komen we tot betere en efficiëntere maatregelen die uiteindelijk leiden tot de juiste zorg voor de juiste patiënt.”

Annemiek Hesselink – manager ambulancezorg

Arbeidsmarkt


Naast bestaande opleidingstrajecten, voor bijvoorbeeld BMH’ers, wordt er gekeken naar instroom mogelijkheden van medewerkers vanuit andere zorgspecialisaties en naar de mogelijkheid om meer regionaal op te leiden. Door intensief te gaan samenwerken met ziekenhuizen in het opleiden van verpleegkundigen, willen we op lange termijn de doorstroom naar de RAVU verbeteren. Een geheel nieuwe verkenning wordt momenteel verricht naar de mogelijkheid om huisartsen in te zetten binnen de ambulancezorg. Deze groep zou mogelijk ingezet kunnen worden op het “Eerste Hulp Geen Vervoer” indicatiegebied.

Meldkamer proces: “module geplande zorg”


Met de leverancier van het NTS triagesysteem Topicus is nagedacht over uitbreiding en optimalisatie van geplande aanvragen van met name ziekenhuizen voor ambulancezorg. De verwachting is dat hiermee de wachttijden voor patiënten verminderd kunnen worden en dat patiënten zorg krijgen van een ambulanceprofessional met de juiste kwalificaties. Tevens kan vooraf beter worden aangegeven binnen welk tijdsblok de ambulance arriveert. De samenwerking met Topicus is gestart en het implementatietraject is inmiddels in voorbereiding.


Onze nieuwe ambulances


Een belangrijk project in 2018 was de aanschaf van de nieuwe voertuigen. Uniek aan dit project is dat de RAVU met twee leveranciers de ontwerpfase is ingegaan. Na de voorstellen met veel aandacht en belangstelling te hebben vergeleken is er besloten om bij beide leveranciers ambulances af te nemen. Eind 2018 zijn de eerste ambulances geleverd.

Ergonomie – elektrische brancards


Bij de nieuwe ambulances is er speciale aandacht uitgegaan naar de ergonomie en het creëren van een betere werkomgeving. Met als grootste verandering de plaatsing van een elektrische brancard. Op vier inloopavonden is samen met de medewerkers uit de rijdienst getest en beschreven waar de voorkeur naar uitgaat en waarop gelet moet worden. Ook ervaringen van de andere RAV’s zijn verwerkt en op basis van al deze informatie is het uiteindelijke type gekozen. De eerste nieuwe brancards zijn eind 2018 in de nieuwe ambulances in gebruik genomen. Op die manier zal de verdere uitrol gestalte krijgen.

Opleidingsauto’s


Onze (nieuwe) medewerkers moeten natuurlijk ook met de nieuwe ambulances leren werken. Daarom zijn er in 2018 nieuwe opleidingsauto’s besteld. Deze zijn nagenoeg identiek aan de nieuwe ambulances die geleverd worden zodat de leeromgeving zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt. Een unieke toevoeging aan de opleidingsauto’s is dat er nog twee extra passagiers kunnen meerijden. Zo krijgen studenten alles goed mee tijdens de lessen en kunnen ze ook van elkaar leren.

Waarvoor is opdracht gegeven in 2018?

13 Advanced Life Support voertuigen, waarvan er twee in 2018 zijn afgeleverd en de rest in uiterlijk het tweede kwartaal van 2019.

6 Basic Life Support voertuigen, welke worden geleverd in het derde kwartaal van 2019.

9 Rapid responders waarvan er 3 geleverd zijn in 2018 en de rest in het eerste kwartaal van 2019.

3 Officier van Dienst Geneeskundig voertuigen waarvan er twee geleverd zijn in 2018 en één in het eerste kwartaal van 2019.


De RAVU rent


De RAVU legt niet alleen veel kilometers af in de ambulance maar ook in de hardloopschoenen op de Singelloop. Dit is een hardloop evenement die in september plaatsvind in de binnenstad van Utrecht. Met een stralende nazomerzon hebben een aantal collega’s een sportieve prestatie neergezet!


Onze onderzoeken in 2018


De RAVU werkt mee aan diverse (wetenschappelijke) onderzoeken om de zorg te blijven verbeteren en optimaliseren.

UTOPIA

Utopia is de werknaam voor een database, waarin alle reanimatiemeldingen die door de RAVU zijn gedaan worden vermeld. Aan de hand van zowel pre-hospitale gegevens, inclusief AED gebruik, als hospitale gegevens kan zorg worden geëvalueerd. Door reanimaties te analyseren kan de kwaliteit van reanimaties worden bevorderd.

Binnen twee weken na de reanimatie krijgt de betrokken ambulancemedewerker een verslag van de reanimatie. Door het evalueren van onze zorg is het mogelijk om continue te leren en blijven verbeteren. Daarnaast wordt de database ingezet voor diverse onderzoeken.


UTOPIA werkt samen met ARREST de reanimatie database welke gebruikt wordt in de regio’s Noord-Holland en Twente. Zodoende kunnen de gegevens van een grotere database worden geanalyseerd.

Trauma Triage App

De Trauma Triage App is ontwikkeld door een aantal traumatologen in samenwerking met de RAVU. De app helpt ambulancepersoneel het juiste ziekenhuis te kiezen voor traumapatiënten, op basis van de ernst van het trauma. Hoewel het heel vaak goed gaat, willen de onderzoekers nagaan of het gebruik van de app bij kan dragen aan juiste triage. De selectie wordt gebaseerd op de (medische) capaciteiten die een SEH/traumazorg biedt. In 2017 is de pilot gestart welke is verlengd in 2018.

Een vooruitblik


Ook in 2019 zal de RAVU bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek. Zo wordt de INCEPTION trial gestart. INCEPTION gaat onderzoeken of een hartlongmachine tijdens een reanimatie de overlevingskansen verhoogt en de hersenschade verkleint.


Naast de INCEPTION trial werkt de RAVU mee vanaf 2019 aan een registratie voor het voorkomen van verkeersongevallen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de provincie en gemeente Utrecht, ziekenhuizen in de regio en VeiligheidNL. Met behulp van deze gegevens kan een deel van de ongevallen in de toekomst voorkomen worden.


Ook worden de resultaten van EuReCa TWO studie bekend gemaakt in 2019. De RAVU heeft de laatste drie maanden van 2017 meegedaan aan dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is om Europa breed een gedetailleerd overzicht te krijgen van de epidemiologie, behandeling en resultaat van patiënten die buiten het ziekenhuis zijn gereanimeerd.


Onze zorg voor kwaliteit


De RAVU heeft een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) om de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te borgen en continue te verbeteren.


Certificering

De RAVU is gecertificeerd voor de HKZ ambulancezorgnorm (kwaliteit en patiëntveiligheid) en voor de NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg). Voor beide normen is er een driejarige certificeringscyclus.

Naast deze certificeringen zet de RAVU diverse kwaliteitsinstrumenten in met als doel gezamenlijk te leren en verbeteren, zoals: veiligheidsrondes en incidentmeldingen


Veiligheidsrondes

In 2018 zijn er veiligheidsrondes geweest rondom de thema’s infectiepreventie en medicatieveiligheid. Naast de interne auditoren hebben zowel de aan de RAVU verbonden extern infectiepreventie deskundige als een apotheker meegelopen.


Interne meldingen

Om continue te kunnen verbeteren vinden we het belangrijk dat medewerkers melding maken van (bijna) incidenten. In 2018 is een nieuw meldsysteem aangeschaft en ingericht dat in 2019 live gaat. “Keep it simple” is het uitgangspunt van het meldsysteem en dit komt ook tot uiting in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. De verwachting is doordat er laagdrempelig gemeld kan worden, vaker een (bijna) incident ook daadwerkelijk gemeld wordt.


Daarnaast is in het kader van Team Centraal een succesvolle pilot afgerond waarbij zorgprofessionals binnen hun team meldingen oppakken. In 2019 wordt in ieder team een zorgprofessional aangesteld die de meldingen analyseert. We gaan er vanuit dat hierdoor de doorlooptijd van een melding korter wordt en de verbetermaatregelen gericht op het proces sneller doorgevoerd kunnen worden.


De ambulancekraal voor kanjers


De kanjerketting is een initiatief van Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Kinderen met kanker krijgen een Kanjerketting en ontvangen Kanjerkralen voor een gebeurtenis of ingreep. Iedere Kanjerketting is uniek en vertelt zijn eigen verhaal. De Kanjerkralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling en helpt kinderen meer grip te krijgen op de situatie.

De RAVU is al jaren sponsor van dit mooie initiatief. In 2018 is er een speciale ambulancekraal gekomen voor kinderen die met de ambulance worden vervoerd. Op 10 december 2018 werd de eerste ambulancekraal uitgereikt. Milou van acht was onze eregast. Zij mocht officieel de nieuwe ambulancekraal in ontvangst nemen. Milou heeft al veel kralen aan haar Kanjerketting hangen en ontving symbolisch de nieuwe ambulancekraal. Ze was blij met haar nieuwe kraal maar vond het interessanter om even een kijkje te nemen in de ambulance en de brandcard uit te testen.