Voorwoord


Voorwoord Bestuurder

Iedere dag leveren onze medewerkers een uitstekende prestatie door met elkaar zorg te verlenen die er werkelijk toe doet. Intensieve samenwerking met ketenzorg partners, evaluatie van de zorgprestaties, het frequent trainen van vaardigheden en investeringen in state-of-the-art materialen dragen hieraan bij. Wij hebben het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het opleiden van goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers. Dit is nodig om het toenemende beslag op onze ambulancecapaciteit en meldkamerfunctie het hoofd te bieden en de werkdruk voor onze medewerkers beter te reguleren.


De toenemende druk op de acute zorg wordt steeds duidelijker zichtbaar. De patiëntenpopulatie wordt steeds ouder, woont langer zelfstandig thuis en heeft een zorgvraag die complexer aan het worden is. Tevens is (acute) opvang beperkt mogelijk. Daarnaast is de arbeidsmarkt voor gespecialiseerd verpleegkundigen schaars. Met name in de regio Utrecht is dit goed voelbaar. De griepepidemie die in 2018 forser was dan andere jaren maakte de beperkingen en de knelpunten in de keten van acute zorg extra zichtbaar. De constatering dat de keten van acute zorg vastloopt is op zijn plaats.Versterkte regionale samenwerking in ROAZ verband vindt al plaats op het gebied van het aantrekken, opleiden en behouden van zorgprofessionals. Het gezamenlijk doelmatiger inrichten van de intake en triage alsmede het bevorderen van de doorstroom en uitstroom van patiënten die in het regionale zorgcircuit belanden kan door de ontwikkeling van een zorgcoördinatie centrum worden gestimuleerd. Dit zal in het komende jaar verder worden uitgewerkt.

Wij zullen ook de komende jaren ons uiterste best blijven doen om in samenwerking met onze ketenpartners de patiëntenzorg op een hoog niveau te houden. Dankzij onze sterk gemotiveerde medewerkers die dag en nacht klaar staan zal dit zeker lukken. Waarvoor mijn grote complimenten.

Jack Versluis

BestuurderVoorwoord Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het gevoerd en het te voeren beleid van het bestuur en de ontwikkelingen die gericht zijn op het verder versterken van de organisatie. De raad is haar vergadercyclus gestart met een nieuwe samenstelling, waarbij in lijn met de Zorgbrede Governancecode de samenstelling van de raad is gewijzigd. Met name de stakeholders uit de directe omgeving cna de RAVU hebben hun zetel ter beschikking gesteld. 2018 stond in het teken van overdracht, waarbij een de heer Divendal (stakeholder/mei 2018), de heer de Geus (zittingstermijn/december 2018) en de heer Everhardt (stakeholder/december 2018) zijn afgetreden. Mevrouw Haanstra is in december 2018 benoemd als lid van de raad van toezicht. De (nieuwe) raad is voornemens om in de loop van 2019 de hedendaagse governance richtlijnen te vergalen naar een toezichtmodel wat past bij de RAVU.


De raad is vijfmaal bij elkaar gekomen. Aan de hand van thema’s is de raad van toezicht geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen en elkaar snel opvolgende veranderingen in het zorglandschap. Daarnaast heeft de raad van toezicht gesproken met de ondernemingsraad. In het kader van de inwerkprogramma’s zijn meerdere werkbezoeken afgelegd.


De maatregelen die de RAVU neemt om de uitdagingen met betrekking tot toegankelijkheid van de acute zorg en de arbeidsmarkt aan te kunnen, zijn in de opeenvolgende vergadering besproken.Tijdens haar jaarlijkse strategische vergadering heeft de raad van toezicht kennis gemaakt met de organisatie van regionaal overleg acute zorg (ROAZ) en de organisatie van de GHOR en de Veiligheidsregio.


De raad waardeert de goede samenwerking tussen de partners en is onder de indruk van de wijze waarop de organisatie oog heeft voor ontwikkelingen en uitdagingen binnen het domein van de zorg. De omgeving waarin de RAVU acteert is complex en wordt door de veranderingen en de onzekerheid omtrent de ordening van de ambulancezorg steeds ingewikkelder.


De RAVU heeft in 2018 geïnvesteerd in een nieuw wagenpark, waarbij zij de kansen en risico’s voor patiënt, medewerker en de bedrijfsvoering zorgvuldig heeft afgewogen.


Het overleg met de bestuurder verloopt prettig en kent een open karakter. De ontwikkelingen en prestaties worden op heldere wijze met elkaar besproken.


De raad heeft alle vertrouwen in het bedrijf en haar medewerkers.


Raad van Toezicht

Harry Luik

Voorzitter